Annons

Annons

domstol_534.jpg

Pressbild från Sveriges Domstolar. Fotograf: Patrik Svedberg

Färre konkursansökningar under 2017

Antalet inkomna mål till domstolarna ökade tydligt under 2017. Trycket på konkursenheterna minskade dock under året.

Sveriges domstolar presenterar årsredovisning för 2017. Myndighetens generaldirektör Martin Holmgren inleder rapporten med att konstatera att måltillströmningen under 2017 vände tydligt uppåt. Ett trendbrott som var märkbart redan 2016, men under det senaste året har antalet inkomna mål ökat ytterligare, uppger han.

Av rapporten framgår det att det totala antalet inkomna mål i Sveriges domstolar ökade med 9 procent 2017 jämfört med föregående år.

Främst gäller det migrationsdomstolarna där ökningen varit ”exceptionell” men det gäller även de flesta domstolsslag.

Annons

Annons

Sveriges Domstolars disponibla medel uppgick 2017 till 9.578 miljoner kronor, vilket är 804 miljoner kronor högre än 2016. Ökningen berodde främst på att anslagen för migrationsverksamheten ökat kraftig med anledning av målökningen. 

De totala utgifterna uppgick till 9.247 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader ökade med 289 miljoner kronor under 2017 och uppgick till 6.811 miljoner kronor. 

De ökade kostnaderna beror mest på ökade personalkostnader som uppgick till drygt 4.835 miljoner kronor jämfört med 4.531 miljoner kronor 2016. Personalkostnaderna ökade med anledning av den kraftiga målökningen i migrationsverksamheten men även på 2017 års lönerevision samt nyrekryterad personal i samband med införandet av Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen i september 2016. 

Kostnader för lokaler ökade även samt kostnaderna för resor och bland annat it-kostnader och kostnader för säkerhet på domstolarna.

Minskningen av kostnader var störst avseende konkursförvaltararvoden, som minskat med 51 miljoner kronor vilket främst berodde på färre avslutade konkurser.

Av en tabell i rapporten framgår det att inkomna konkursansökningar har minskat med åtta procent under 2017 jämfört med 2016. Under 2017 inkom 8.375 ansökningar till tingsrätterna, jämfört med 9.058 ansökningar och 9.629 ansökningar åren innan. Även antalet avslutade konkurser minskade alltså under 2017 vilka uppgick till 6.496 stycken jämfört med 7.85 och 8.089 stycken de två senaste åren. Samtidigt finns det fler balanserade konkurser, alltså öppna ärenden, på tingsrätterna nu än de två tidigare åren 9.060 stycken jämfört med 8.415 samt 7.985 stycken.

Av rapporten framgår det även att Sveriges Domstolar förbereder för att ta fram en ny extern webbplats för Sveriges Domstolar och att den nya webbplatsen lanseras runt årsskiftet 2018/2019. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons