Annons

Annons

Delårsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till 21,0 (10,6) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1.55 (0,73) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 846 MSEK (SEK 63,32 per aktie) per den 31 mars 2018, jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017.
  • Nettokassan uppgick till 437 MSEK (32,17 SEK per aktie) per den 31 mars 2018, jämfört med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017.

Vinstutdelning

Styrelsen har tidigare kommunicerat att den avser att göra utdelningen för verksamhetsåret 2017 beroende av hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2018. Styrelsen meddelade att man avsåg föreslå årsstämman en utdelning uppgående till skillnaden mellan 2,75 SEK per aktie, motsvarande SEK 38 682 960,25, och det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2018. Under perioden 1 januari till 31 mars 2018 återköpte NAXS aktier för ett totalt belopp om SEK 3 099 608,69. Således återstår SEK 35 583 351,56, motsvarande SEK 2,53 per aktie att disponera som utdelning för verksamhetsåret 2017. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om en utdelning om SEK 2,53 per aktie för 2017. Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier

VD-kommentar

NAXS utvecklades positivt under första kvartalet då substansvärdet per aktie ökade med 3,6%. Detta som ett resultat av positiv värdeutveckling såväl på de två direktinvesteringar NAXS genomfört som på underliggande fonder. En svagare svensk krona bidrog också till värdeuppgången.

Bolaget genomförde en ny investering under kvartalet då man deltog i en riktad emission (private placement) av nyemitterade aktier i Awilco Drilling PLC, en borriggsoperatör noterad på Oslo Stock Exchange, och därefter köpte NAXS fler aktier över marknaden. Vid kvartalets slut uppgick den totala investeringen i Awilco Drilling till MNOK 17,6, och per dagen för publicering av denna rapport till MNOK 23,3.

NAXS har även fortsatt att återköpa egna aktier under kvartalet och köpte totalt 61 642 aktier.

Efter utgången av perioden meddelade NAXS att bolaget valt att delta i Nordic Capital CV1, en fortsättningsstruktur för Fond VII, och att man därtill förvärvat ytterligare andelar i denna fond för 4 MEUR. Denna transaktion har karaktären av en kombination av ett nytt åtagande och ett förvärv av fondandel på andrahandsmarknaden med full insyn i underliggande tillgångar. Vi anser att denna investering erbjuder en bra avvägning mellan avkastning och risk.

Avslutningsvis så har styrelsen i NAXS mot bakgrund av karaktären på nuvarande affärsflöde beslutat att göra två revideringar av Bolagets investeringspolicy: (i) andelen av substansen (NAV) som kan investeras utan geografisk begränsning har höjts från 25% till 40% och (ii) den geografiska begränsningen till Norden för saminvesteringar (co-investments) har tagits bort. Den reviderade investerings policyn återfinns på Bolaget hemsida.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

 2018
1/1–31/32017
1/1–31/3Resultat efter skatt, TSEK21 04210 583


 2018
31/32017
31/12Andelar i private equity fonder, TSEK383 862357 780Andelar i private equity fonder i % av eget kapital4544Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK87 22192 928Total exponering mot private equity fonder, TSEK471 083450 708Nettokassa, TSEK436 795449 671Andelar i private equity fonder per aktie, SEK28,2826,24Nettokassa per aktie, SEK32,1732,97Eget kapital per aktie, SEK62,3260,17Börskurs, SEK50,4050,25

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.Bilaga

]]>